На 29.11.2014 г. се проведе обучение на екипа на ЦОП в гр. Тетевен. В обучителната програма се акцентира върху видовете ПАВ и начините за психосоциална работа с деца употребяващи психоактивни вещества и техните семейства. Участва целият екип на центъра. Участниците изразиха своето удовлетворение от наученото по тази тема.

———————

През месец ноември 2014 г.обучители от института проведоха тридневно обучение на екипа на Кризисен център гр. Монтана. Работи се по теми свързани с детското развитие, управление на случай в условията на резидентна услуга, подкрепа на деца жертва на насилие, работа в екип. Екипът на Кризисен център към КСУ усвои нови теоретични модели за работа с деца, които през различни интеракционни групови формати разви в професионална компетенция.

———————

В рамките на проект „Стъпки към самостоятелност”, финансиран от SOS Детски селища Дания, с финансови средства предоставени от Фондация Велукс, Институтът за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства проведе поредица от обучениителни семинари с екипите на Защитено жилище “Заедно” с. Гурмазово, “Шарената къща” към БЧК с. Лозен  и представители от екипите на SOS Детски селища България.

В периода м. октомври 2012 г. – м. януари 2013 г.  бяха разгледани следните теми:

  • Практически приложения на системния подход в социалната работа;
  • Mетоди за работа в екип в резидентни услуги;
  • Провеждане на оценки и управление на случаи през формулировка – системна парадигма;
  • Разбиране на теорията на привързаността в контекста на концепциите за развитие и личностово израстване.
  • Групова работа с младежи в условията на резидентна услуга.

Благoдарим на колегите за професионализма и окритостта, с които подходиха по време на лекционните сесии, интерактивните упражнения и обсъжданията на казуси от тяхната практика.

Моменти от семинара през м. януари 2013 г.

———————

През м. април 2012 г. Институтът за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства проведе двудневен въвеждащ семинар с екипите на Защитено жилище “Заедно” с. Гурмазово и “Шарената къща” към БЧК с. Лозен. Бяха разгледани следните теми:

  • Екипност при работа в рездиденти услуги
  • Системен подход в социалните услуги

———————

През април и май 2010г. Институтът за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства проведе поредица от обучения на персонала на
Кризисния център и Центъра за социална интеграция към
ДДЛРГ „Олга Скобелева” гр. Пловдив.

Пофесионалистите от двата центъра имаха възможноста да актурализират и обогатят своите знанията и уменията в областта на пряката психосоциална работа с деца.

В обучението бяха вкючени следните теми:

Провеждане на интервюта и оценки;
Психосоциална работа с деца в СИ;
Психосоциална работа със семейства;
Групова работа в психосоциален контекст;
Работа с деца жертви на насилие;
Екипност при работа с деца;
Работа с деца с отклоняващо се поведение;
Управление на случаи в психосоциалната работа с деца.

снимки от връчването на сертификатите

———————

В края на 2009 г. и началото на 2010 г. Институтът за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства организира учебен курс на тема
КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

В семинарите се включиха професионалисти в сферата на пряката работа с деца с девиантно поведение, деца настанени за дългосрочно отглеждане в институции, студенти.
През 2008г. бяха организирани семинари за педагози, психолози, социални работници и студенти.

Участниците се запознаха с техники от арт – терапия, психодрама и фамилна терапия, в парадигмата на системния подход, в контекстта на психосоциална работа с деца и семейства.

снимки