Сдружение “Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства” е независима, доброволна организация, обединяваща физическите лица, упражняващи професии, свързани с психосоциална, психологична и терапевтична рабата с деца и семейства в Република България.

Членовете на Сдружението са дипломирани психолози и психотерапевти с многостранна професионална подготовка в сферата на директната психосоциална и психотерапевтична работа с индивидуални клиенти, групи, деца и семейства.
 

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Дейността си сдружението осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действащото в страната законодателство и своите цели

 
Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства
е сдружение, регистрирано с решение
по Ф. Д. 8298/05 СГС НДР№ 4220138025
БУЛСТАТ 131467145
© 2009-2023 Институт за психосоциална и терапевтична работа с деца и семейства